Vakıf Resmi Senedi 
1. Vakıf 
 
Vakfın adı “Basketbol için Destek ve Eğitim Vakfı” olup, işbu senette sadece “Vakıf” olarak anılacaktır. 

2. Vakfın Merkezi 
 
Vakfın merkezi İstanbul cad. Begonya sok. No 2 Arcadium Life 3 blok. Kat 1 Daire 5/A Göktürk Eyüp Sultan İstanbul adresindedir. 
Yönetim Kurulu kararı ve yetkili makamların onayı ile yurt içinde ya da dışında şube, büro ve temsilcilikler açılabilir. 

3. Vakfın Gayesi 
 
Türkiye’de Basketbol sporu ile uğraşmış ve uğraşan sporcu, hakem, idareci, basketbol yazarı ve benzeri basketbol emekçisi kişilere ihtiyaç halinde sosyal yardımlaşma ve dayanışma yoluyla destek olunması ve bunun yanı sıra, Türk basketbolcularının kültür ve eğitim seviyeleri yüksek, Cumhuriyet ilkelerine bağlı, memlekete faydalı sporcular olarak yetişmelerine destek olmak. 

4. Vakfın Faaliyetleri 
 
Vakfın gayesine uygun olacak sportif, akademik, kültürel, sosyal eğitim faaliyetleri yürütmenin yanı sıra, Türk basketboluna emek vermiş kişileri içeren onur listesinin oluşturmak, Türk basketbolunun geçmişini yansıtan müze ve dijital müze kurmak ve ayrıca basketbol camiasına yönelik sosyal yardımlaşmaya yönelik her türlü katkı sağlamak. 

5. Vakfın Gayesini Gerçekleştirmek için Yapabileceği İş ve İşlemler 
Vakıf gayesine ulaşmak için taşınır ve taşınmaz mallara bağış, vasiyet, satın alma ve kiralama suretiyle sahip olmaya ve kullanmaya, vakıflara ilişkin yasa hükümleri uyarınca sahip olduklarını satmaya, devir ve ferağ etmeye, gelirlerini almaya ve harcamaya, vakıf malvarlığına giren bir ya da birden çok taşınmaz mal veya gelirlerini bir ya da bir çok kez yatırımda kullanmaya, vakıf amaç ve hizmet konularına aykırı olmamak koşulu ile yapılacak bağış ve vasiyet, satın alma ve diğer yollarla mal ettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları yönetim ve tasarrufa, menkul değerleri almaya ve vakfın amacı doğrultusunda bunları değerlendirip satmaya, vakfın amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurtiçi ve yurt dışındaki vakıflar, gerçek ve tüzel kişiler ile işbirliği yapmaya ve yardım almaya, bu yardımı sağlamak için anlaşmalar yapmaya, taşınmaz malların irtifak, intifa, sükna, üst, rehin, ipotek gibi mülkiyetten gayri ayni haklarını kabule, bu hakları kullanmaya, olan ya da olacak gelirleri ile kuracağı sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz malların rehin ve ipoteği dahil her türlü güvenceleri almaya, geçerli banka kefaletlerini kabule, vakfın amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gerektiğinde ödünç almaya, kefalet, rehin, ipotek ve diğer güvenceleri 
6. Vakfın Kuruluş Malvarlığı

Vakfın kuruluş malvarlığı kurucular tarafından vakfa tahsis edilmiş olan 500.000 TL (beşyüzbin Türk Lirası)'dır. 

7. Vakfın Organları 

Vakfın organları aşağıda gösterilmiştir. 

a. Mütevelli Heyeti
b. Yönetim Kurulu
c. Onur Kurulu
d. Denetim Kurulu
e. Kurucular Kurulu


8. Mütevelli Heyeti 

Mütevelli Heyeti, gerçek ve tüzel kişi mütevellilerden oluşur. Kurucular Kurulu üyeleri, Mütevelli Heyeti’nin doğal ve daimi üyesidir. 
Mütevelli Heyeti üyelerinin görev süresi 4 yıldır ve tekrar seçilebilirler. 
Mütevelli Heyeti üyelerinden herhangi birinin ayrılması, üyelikten çıkarılması veya herhangi bir sebeple Mütevelli Heyeti’nde üyeliğinde boşalma olması halinde yeni Mütevelli Heyeti üyesi Kurucular Kurulu tarafından önerilir ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanır. 
Ayrıca Mütevelli Heyeti’ne yeni üye, Kurucular Kurulu tarafından önerilir ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanır. 
Mütevelli Heyeti üyeleri kendi aralarından 2 yıl için üye tamsayısının yarısından bir fazlasının oyuyla bir başkan ve bir başkan vekili seçer. 

9. Mütevelli Heyetinin Görev ve Yetkileri 

Mütevelli Heyetinin görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir 

a.Kurucular Kurulu tarafından belirlenen isimlere ek olarak, Kurucular Kurulu ve Mütevelli Heyeti üyeleri arasından Yönetim Kurulunun 4 asil ve 1 yedek üyesini seçmek, 
b.Kurucular Kurulu tarafından belirlenen isimlere ek olarak, Kurucular Kurulu ve Mütevelli Heyeti üyeleri arasından Denetim kurulunun 1 asil ve 1 yedek üyesini seçmek,
c.Vakıf Yönetim Kurulunca hazırlanan faaliyet raporu ile Denetim Kurulu raporlarını görüşüp incelemek, Yönetim Kurulu’nun ve Denetim Kurulunun ibrası konusunda karar vermek, 
d.Yönetim Kurulu’nca hazırlanacak vakıf iç mevzuat tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek, 
e.Yönetim Kurulu’nca hazırlanacak yıllık bütçe tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek, 
f.Kamu görevlileri dışındaki Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerine huzur hakkı verilip verilmeyeceğini, verilecekse miktarını belirlemek 
g.Kurucular Kurulu’nun kararına istinaden, Vakıf Senedinde ilave ve değişikleri yapıcı kararlar almak, 
h.Vakıf faaliyetleri konusunda genel politikalarını belirlemek, 
i.Yasaların öngördüğü hükümler ile Vakfın amaç ve hizmet konuları, dilek ve öneriler ile diğer konularda gereken kararları almak, 
j.Yönetim Kurulunun önerisi üzerine mütevelli adayları ile Vakıfla ilişkisi kesilmesi önerilen mütevelliler hakkında gereken kararları almak
k.Vakfın yararına satın alınacak taşınmazlar ya da satılacak taşınmazlar ile Vakıf taşınmazları üzerine ayni hak tesisi için Yönetim Kuruluna yetki vermek, 
l.Vakfın, kurulacak üst kuruluşlara katılmasına ve gerektiğinde ayrılmasına, Vakfın dağılmasına ve yasalar gereğince diğer hususlar hakkında kararlar almak 
m.Kurucular Kurulu’nun kararına istinaden, Vakfın feshine karar vermek, 
n.Yönetim Kurulu’na tavsiyelerde bulunmak 
o.Basketbolun gelişimine yönelik akademik ve sportif eğitim faaliyetlerinin ve basketbol camiasındaki ihtiyaç sahiplerine verilecek sosyal ve maddi destek kriterlerini belirlemek. 10. Mütevelli Heyetinin Toplantı Zamanı ve Karar Nisabı 
Mütevelli heyetinin ilk toplantısı, vakfın tescilini müteakip bir ay içinde yapılır. 
a.Bilanço ve çalışma raporlarının onaylanması ve diğer konularını görüşmek üzere şubat ayı içinde,
b.Bütçe ve çalışma raporlarının onaylanması, seçimlerin yapılması ve diğer konuları görüşmek üzere kasım ayı içinde toplanır. 

Gerekli olan hallerde, Kurucular Kurulu, Yönetim Kurulu veya Mütevelli Heyeti üyelerinin en az yarısından bir fazlasının lüzum görmesi halinde 15 iş günü önceden tüm Mütevelli Heyeti üyelerinin ellerine geçecek şekilde yazılı olarak davet edilerek toplantı yapılabilir. 

Toplantı yeter sayısı mevcut üyelerin yarısından bir fazlasıdır. İlk toplantıda bu nisap sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı mevcut üyelerin en az 1/3’ünün katılması ile yapılabilir. Kararlar toplantıya katılanların yarısından bir fazlası ile alınır. Oyların eşit olması halinde,

Mütevelli Heyeti Başkanı’nın oyu iki oy sayılır. Oylamanın ne şekilde yapılacağı ayrıca karara bağlanır. Her üyenin tek oy hakkı vardır. Toplantıya gelemeyecek üye, mütevelli heyetten bir başka üyeyi vekil tayin edebilir. 
Vakıf senedinde yapılacak değişiklik, düzeltme veya ilaveler için karar yeter sayısı, üye tamsayısının üçte ikisidir. 
Toplantılar oturumlu veya mevzuat izin verdiği ölçüde elektronik ortamda gerçekleştirilecektir. 
Bir üyenin, Mütevelli Heyeti’ne mazeretsiz olarak 3 toplantı üst üste katılım sağlamaması veya yüz kızartıcı bir suçtan ceza alması durumunda, Mütevelli Heyeti Üyeleri’nin yarısından bir fazlasının kararıyla söz konusu üyenin üyelikten çıkarılmasına karar verilebilir. 
 
11. Yönetim Kurulu 

Vakıf Senedi [9] ve [20] maddeleri uyarınca, Vakıf Yönetim Kurulu Kurucular Kurulu ve Mütevelli Heyeti üyeleri arasından 10 Asıl ve 4 Yedek üyeden oluşur. Yönetim Kurulu Asıl ve Yedek Üyelik görev süresi, 2 yıldır. Seçilen Yönetim Kurulu üyeleri kendi arasından oy çokluğu ile bir başkan ve iki başkan vekili seçerler. 
Görev süresi bitmeden herhangi bir sebeple yönetim kurulu üyeliği sona eren üyenin yerine, sırasına göre yedek üyelerden biri göreve çağrılır. Söz konusu Yönetim Kurulu üyesinin Kurucular Kurulu tarafından seçilen bir isim olması durumunda, Kurucular Kurulu’nun seçtiği yedek üyeler arasından seçim yapılır. 

12. Yönetim Kurulu’nun görev, yetki ve sorumlulukları 
a.Vakıf Mütevelli Heyetine bırakılan yetkiler dışında Vakıf gayesi doğrultusunda her türlü kararı alır ve uygular. 
b.Mütevelli Heyet tarafından belirlenen genel politikalar ışığında, Vakıf faaliyetlerinin düzenli ve verimli olarak yürütülmesini sağlar. Bu bağlamda gerekli iç mevzuat tasarılarını hazırlar ve Mütevelli Heyeti’nin onayına sunar. 
c.Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen kriterler uyarınca, basketbolun gelişimine yönelik akademik ve sportif eğitim faaliyetleri düzenler, katkıda bulunur ve basketbol camiasına ihtiyaç sahiplerine sosyal ve maddi destek verilmesine yönelik kararlar alır. 
d.Vakıf malvarlığının değerlendirilmesi ve yeni kaynaklara kavuşturulması hususunda gereken çalışmaları yapar. 
e.Vakıf tüzel kişiliği adına, gerçek ve tüzel kişilerle hukuki, mali ve sair konularda gerekli girişimlerde bulunur ve işlemler yapar, 
f.İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, yurtiçinde ve yurtdışında şube ve temsilcilik açılmasına ve kapatılmasına karar verir, bu hususta gereken işlemleri yapar, 
g.Mütevelli Heyeti toplantıları ile ilgili hazırlık işlemlerini yerine getirir. 
h.Mütevelli Heyeti toplantılarında, döneme ait Vakıf faaliyet raporunu ibraya sunar. 
i.Görev, yetki ve sorumlulukları açıkça önceden belirlenmek kaydıyla ihtiyaca binaen vakfa, vakıf genel sekreterliği veya benzeri yardımcı birimler oluşturabilir, gerektiğinde görevlerine son verir. 
j.Vakıfta istihdam edilecek personeli belirler, atamasını yapar, ücretlerini tayin eder, gerektiğinde işlerine son verir. 
k.Vakfın muhasebe işlerini takip ve kontrol eder, hesap dönemi sonunda gelir-gider cetveli ve bilançoların düzenlenerek ilgili idareye gönderilmesini ve ilanını sağlar. 
l.Mütevelli heyetin kabul ettiği yıllık bütçeyi uygular. 
m.İlgili mevzuat ile Vakıf Senedi ve Vakıf iç mevzuatının gerektirdiği diğer görevleri yapar. 
n.Kurucular Kurulu tarafından önerilen Mütevelli Heyeti yeni üyesi Yönetim Kurulu tarafından onaylanır. 
o.En az 3 Mütevelli Heyeti üyesi tarafından önerilen Vakfımızdaki Onur Kurulu’nda yer almayı kabul eden Türk basketboluna üst düzeyde katkı sağlamış kişilerin Onur Kurulu üyeliğini onaylamak. 


13. Yönetim Kurulu’nun Toplantı Zamanı ve Karar Nisabı 
Yönetim Kurulu, Başkanın hazırladığı gündem ve çağrı üzerine en az ayda bir kez olağan olarak toplanır ve gereğinde Başkanın ya da en az üye tamsayısının yarısının istemi üzerine, üyelere en az 7 gün öncesinden gönderilecek gündem ve davetiye ile olağanüstü toplantı yapabilir. Toplantı yetersayısı üye tamsayısının yarısından bir fazlası ve karar yetersayısı ise katılan üyelerin salt çoğunluğudur. Ancak eşitlik durumunda Yönetim Kurulu başkanının oyu iki oy sayılır. 
Toplantılar oturumlu veya mevzuat izin verdiği ölçüde elektronik ortamda gerçekleştirilecektir. 
Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile üyelerin tamamının senette yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. 
Yönetim Kurulu üyelerinin vefatı, iş göremez duruma gelmeleri, istifaları, mazeretsiz olarak üç toplantıya üst üste katılmamaları ya da mazeretli olsalar bile bir çalışma dönemi içinde düzenlenen toplantıların yarısından bir fazlasına katılmamaları ve yüz kızartıcı bir suçtan hüküm giymeleri halinde; Yönetim Kurulu üyelerinin üye tamsayısının yarısından bir fazlasının kararı ile ayrılmış sayılırlar ve yerlerine bir hafta içinde yedek üyeler göreve çağrılırlar. 
 
14. Vakfın temsili 
Vakfı yönetim kurulu temsil eder. Yönetim kurulu bu temsil yetkisini yönetim kurulu başkanı ve başkan vekillerine devredebilir. Yönetim kurulu, genel veya belli hal ve konularda, belirteceği esaslar dâhilinde kendi üyelerinden bir veya birkaçını, yetkili memur ve memurlarından herhangi bir veya birkaçını, temsilci veya temsilciliklerini, herhangi bir sözleşmeyi akdetmeye, mukavele, hukuki belge veya senedi vakıf nam ve hesabına tanzim ve devretmeye de yetkili kılabilir. Vakıf, unvanının altına atılacak en az iki yetkilinin imzasıyla temsil edilir. 

15. Onur Kurulu 
Onur Kurulu, en az 3 Mütevelli Heyeti üyesi tarafından önerilen ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanan Vakfımızdaki Onur Kurulu’nda yer almayı kabul eden Türk basketboluna üst düzeyde katkı sağlamış kişilerden oluşur. 
Onur Kurulu üyeleri, yılda en az bir kere Mütevelli Heyeti toplantısına katılır ve görüş belirtirler. 

16. Denetim Kurulu 
Denetim kurulu Mütevelli Heyet adına vakfın faaliyet ve hesaplarını denetlemek için kurulmuş bir organdır. 
Vakıf, Vakıflar Genel Müdürlüğü`nün denetimine bağlı olup ayrıca, mütevelliler arasından 2 yıllık süre için seçilen ve mümkün olduğu kadar mali konularda bilgisi olan Vakıf Senedi’nin [9] ve [20] maddesi uyarınca, 3 asıl ve 3 yedek Denetçiden oluşur ve Vakıf içi denetimi sağlar. Denetim Kurulu gerektiğinde dışarıdan profesyonel destek alınmasına karar verebilir. 

17. Denetim Kurulu’nun Toplantı Zamanı 
Denetim Kurulu’nun çalışmaları, Vakfın defter ve kayıtları ile belgeleri üzerinden yapılır. Herhangi bir nedenle ayrılan Denetçinin yerine, sıradaki yedek Denetçi bir hafta içinde çağrılır. Söz konusu Denetim Kurulu üyesinin Kurucular Kurulu tarafından seçilen bir isim olması durumunda, Kurucular Kurulu’nun seçtiği yedek üyeler arasından seçim yapılır. 
 
18. Denetim Kurulu’nun görev, yetki ve sorumlulukları 

Denetim Kurulunun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir. 
a.Seçilen Denetim Kurulu üyeleri kendi arasından bir başkan seçerler.
b.Üç aylık incelemeleri sonucu tespit edecekleri konu ve önerileri bir raporla Yönetim Kuruluna bildirmek,
c.Çalışma dönemi sonunda bilânço ve gelir-gider çizelgeleri üzerinde yapacakları genel değerlendirmeye ilişkin konu ve önerilerini bir raporla Mütevelli Heyetine sunmak,
d.Yıllık bütçe hakkındaki görüş ve önerilerini bir raporla Mütevelli Heyetine sunmak. 

19. Kurucular Kurulu 
Kurucular Kurulu, resmi senedin [28] maddesinde adları yazılı gerçek kişilerden oluşur. Kendi isteğiyle ayrılma hali hariç, Kurucular Kurulu üyelik sıfatı yaşam boyunca devam eder. 
Kurucular Kurulu üyeleri, istifaları yahut vefatları veya yüz kızartıcı bir suçtan ceza alması halinde yerlerini almak üzere, halef olarak önerdikleri üç kişinin bilgilerini içeren belgeyi (Halef Tayin Belgesi), kapalı zarf içinde Vakıf başkanlığına imza karşılığı tevdi ederler. Kurucular Kurulu üyelerinden herhangi birinin istifası veya vefatı durumunda, Vakfa tevdi edilen Halef Tayin Belgesi’nde yer alan isimler ile sırasıyla irtibata geçilerek Kurucular Kurulu üyesinin yerini alması için teklif sunulur. Halef Tayin Belgesi’nde yer alan kişilerin Kurucular Kurulu üyesi görevini kabul etmek istememesi durumunda, mevcut Kurucular Kurulu üyelerinden herhangi birinin göstereceği aday isimlerden Kurucular Kurulu üye tam sayısının üçte ikisi tarafından kabul edilen isim yeni Kurucular Kurulu üyesi olur. Kurucular Kurulu tarafından ilk iki turda çoğunluk sağlanamaması halinde, Kurucular Kurulu üye tam sayısının yarısından bir fazlasının oyuyla yeni Kurucular Kurulu üyesi belirlenir. 
Kurucular Kurulu üye tamsayısının yarısından bir fazlasının oyuyla [20]. Maddede belirtilen hususlarda karar alır. 
Kurucu Kurulu üyeleri kendi aralarından 2 yıl için üye tamsayısının yarısından bir fazlasının oyuyla bir başkan ve bir başkan vekili seçer. 
Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile üyelerin tamamının senette yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. 
 
20. Kurucular Kurulu Üyelerinin Görev ve Yetkileri 
Kurucular Kurulu’nun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir 
a.Kurucular Kurulu ve Mütevelli Heyeti üyeleri arasından 10 asil ve 3 yedek üyeden oluşacak Yönetim Kurulu’na 6 asil ve 4 yedek üye seçmek, b.Kurucular Kurulu ve Mütevelli Heyeti üyeleri arasından 3 asil ve 3 yedek üyeden oluşacak Denetim Kurulu’na 2 asil ve 2 yedek üye seçmek, c.Mütevelli Heyeti üyelerinden herhangi birinin ayrılması, üyelikten çıkarılması veya herhangi bir sebeple Mütevelli Heyeti üyeliğinde boşalma olması halinde yeni Mütevelli Heyeti üyesi seçiminde Yönetim Kurulu’na öneride bulunmak,
ç. Mütevelli Heyeti’ne yeni üye seçiminde Yönetim Kurulu’na öneride bulunmak.
d.Mütevelli Heyeti’ni, Yönetim Kurulu’nu ve Denetim Kurulu’nu izlemek ve önerilerde bulunmak. e.Müzakere edilmesini ve karara bağlanmasını istediği hususları Yönetim Kurulu gündemine ekletmek.
f.Vakıf Senedi [19] maddesi çerçevesinde, Kurucular Kurulu üyesi seçmek.
g.Vakıf Senedinde ilave ve değişiklere ilişkin karar almak.
h. Vakfın feshine ilişkin karar almak. 

21. Çalışma Dönemi ve Bütçe 
Vakfın çalışma dönemi 1 Ocak`ta başlar ve 31 Aralık`ta sona erer. Vakıf yıllık bütçesi, bütçe uygulama yönetmeliği ile gelir-gider çizelgesinden oluşur ve Vakıf hesapları bilanço esasına göre Vakıflar Genel Müdürlüğü`nün kabul ettiği standart hesap planı uyarınca tutulur. 

22. Huzur hakkı 
Kamu görevlileri dışındaki yönetim ve denetim kurulu üyelerine huzur hakkı veya ücret verilip verilmeyeceğini, verilecekse bunun miktarını Mütevelli Heyet belirler. 

23. Vakfın Gelirleri
 
Vakfın gelirleri aşağıda gösterilmiştir. 

a.Vakfın amacına uygun olarak yapılacak şartlı ve şartsız bağışlar ile ölüme bağlı tasarruf gelirleri. 
b.Vakıf faaliyetlerinden elde edilecek muhtelif gelirler.
c.İktisadi işletmeler, iştirakler ve ortaklıklardan sağlanacak gelirler. 
ç. Vakfın taşınır ve taşınmaz malları ile menkul değerlerinden elde edilecek kira, irat, faiz ve temettüler ile bunların satışlarından sağlanacak gelirler. d.Kurum veya kuruluşlar tarafından tahsis edilen ya da kullanımına verilen varlıklardan sağlanan gelirler.
e.Diğer gelirler. 

24. Vakfın gelirlerinin tahsis ve sarf edileceği yerler 
Vakfın yıllık brüt gelirlerinin en az üçte ikisi vakfın amaçlarına, kalanı yönetim ve idame giderleri ile ihtiyata ve vakıf malvarlığını artırıcı yatırımlara tahsis ve sarf olunur. 

25. Resmi Senet değişikliği 
Vakıf resmi senedinde yer alan amaç ve hizmet konularının nitelik ve kapsamlarının, Vakfedenlerin belirttikleri iradeye açıktan açığa uymayacak derecede değişmesi durumunda ya da Vakıf mallarının korunması ya da amaç ve hizmet konularının sürdürülmesi için Vakfın yönetim biçiminin değiştirilmesine kesin gereksinme duyulduğunda Yönetim Kurulunun önerisi ya da Mütevelli Heyeti üyelerinin 1/5 inin önerisi üzerine Mütevelli Heyeti üye tamsayısının ve ayrıca Kurucular Kurulu üye tamsayısının 2/3 çoğunluk kararı, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün görüşü ve yetkili asliye hukuk mahkemesinin tescili ile Vakıf resmi senedinde değişiklik yapılabilir. 
 
26. Vakfın Sona ermesi 
Vakfın devamında yarar olmayacağı anlaşılır ya da Vakfın amaç ve çalışma konularının gerçekleşmesinin olanaksız duruma geldiği kanısına varılırsa Mütevelli Heyeti’nin veya Yönetim Kurulunun önerisi ve Kurucular Kurulu’nun onayı, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün mütalaası ve yetkili asliye hukuk mahkemesinin kararı ile Vakıf dağıtılabilir. 
Vakfın diğer sebeplerle sona ermesi ancak yönetim kurulunun veya mütevelli heyet üye tamsayısının en az yarısından bir fazlasının yazılı teklifi ve Mütevelli Heyet ve Kurucular Kurulu üye tamsayısının dörtte üçünün (3/4) onayı ve mahkeme tarafından verilecek karar ile mümkündür. 
Yönetim Kurulunun tasfiye kurulu olarak yapacağı çalışmalar sonucunda ortaya çıkan kalan malvarlığı, Mütevelli Heyetinin ve Kurucular Kurulu’nun ayrı ayrı çoğunluk kararına göre benzer amaçlı bir kuruluşa devredilir. 

27. Mevzuat Hükümleri 
Vakıf resmi senedinde hüküm bulunmaması durumunda Türk Medeni Kanunu ile Vakıflar Hakkında Tüzük hükümleri uygulanır. 28. Kurucular Kurulu Üyeleri
1.Ahmet Kurt
2.Ahmet Akın Süel
3.Aydın Örs
4.Naili Aytek Gürkan
5.Azmi Kansak 
6.Çiğdem Ertem
7.Sait Ergun Özen
8.Erol Tabanca
9.Gönenç Gürkaynak
10.Hasan Arat 
11.Süleyman Murat Yosmaoğlu
12.Kamil Ömer Bozer
13.Sinan Güler 


29. İlk geçici Yönetim Kurulu üyeleri 
1.Ahmet Akın Süel
2.Naili Aytek Gürkan
3.Hasan Arat
4.Süleyman Murat Yosmaoğlu
5.Kamil Ömer Bozer
6.Korhan Aklar
7.Özlem Bağdatlı
8.İsmail Bağdatlı 
9.Dilek Özdemir 
10.Duygu Ayas
Geçici yönetim kurulu, vakfın tescil tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde Kurucular Kurulu ve Mütevelli Heyeti’ni toplantıya çağırmakla yükümlü olup, bu süre içinde senette belirtilen görev ve yetkililerine haizdir. İlk Kurucular Kurulu ve ilk Mütevelli Heyeti toplantılarında Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyeleri atanır.

30. Tescil İşlemleri Yetkisi 
Vakfın tescili için gerekli tüm işlemleri yapmak üzere Ahmet Akın Süel ve Duygu Ayas yetkili kılınmışlardır. 
BİDEV İletişim Kanallarımız


İstanbul Cd. Begonya Sk. No 2
Arcadium Life 3 Blok Kat 1 Daire 5/A Göktürk Eyüpsultan/İstanbul, Türkiye